Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Konkurs Wieś na weekend’2016
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Doświadczenia płynące z funkcjonowania w Polsce Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.Konkurs „Wieś na weekend” miał sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, tak aby mieszkańcy wsi byli zainteresowani podejmowaniem inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, podejmowaniem współpracy i zrzeszaniem się. Istotne było wykorzystanie potencjału młodzieży, który powinien owocować rozwojem postaw przedsiębiorczych, a w dalszej perspektywie prowadzić do rozwoju działalności gospodarczej  na wsi. Bardzo istotne z punktu widzenia celów PROW w perspektywie finansowej 2014-2020 była aktywizacja osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie. Organizacja konkursu „Wieś na weekend’2016” w Województwie Kujawsko-Pomorskim miała na celu aktywizację organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez promujących aktywność lokalną, upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, rozwój postaw przedsiębiorczych wśród grup wykluczonych społecznie, bądź włączenie tych grup do organizacji imprezy.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Przed ogłoszeniem konkursu, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’ 2016”. Uchwalono regulamin konkursu oraz regulamin pracy zespołu oceniającego, składającego się z przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciela lokalnych grup działania oraz kierownika SR KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace komisji miały na celu wyłonienie listy rankingowej projektów, według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Sporządzono listę rankingową projektów, i dofinansowano 26 imprez plenerowych. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 8000 zł brutto. Faktyczna wysokość dofinansowania oraz koszty szczegółowe składające się na dofinansowanie projektu zostały określone w umowach partnerskich zawieranych z wnioskodawcami. Projektodawcy wraz z partnerami zrealizowali imprezy i je rozliczyli. Wartość projektu – 200.000 zł brutto.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
W ramach konkursu „Wieś na weekend’2016” zorganizowano w województwie kujawsko-pomorskim 26 imprez plenerowych, aktywizujących mieszkańców wsi do partnerskiego działania przy ich organizacji. Podpisano z wnioskodawcami – partnerami KSOW 26 umów partnerskich na organizację tychże imprez. Imprezy odbywały się na terenach wiejskich od 14 maja do 16 października 2016 r., podczas weekendów. Zorganizowane przedsięwzięcia choć podejmują różną tematykę, mają jeden wspólny cel nadrzędny, a mianowicie aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, które jest niezwykle istotne w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Operacje wnioskodawców (organizacji i instytucji posiadających osobowość prawną) wspierają priorytet 6, angażując do organizacji warsztatów, konkursów, festynów, pokazów różne grupy społeczne, lokalne organizacje, wykorzystując potencjał osobowy, w tym predyspozycje zawodowe ich członków. Często  temat przewodni organizowanych imprez opierał się na unikalnych walorach danego regionu. Podczas imprez prezentowano lokalne produkty, ginące zawody, rzemiosło, poprzez zabawę edukowano dzieci i młodzież, „sięgano do korzeni”. Bez względu jednak na tematykę przedsięwzięć, za każdy razem wiejskie inicjatywy miały za zadanie aktywizować i integrować we wspólnych działaniach na rzecz ich społeczności. Sukcesem operacji jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców do partnerskiego działania przy organizacji imprez. Przekazanie całości zadań w ręce lokalnej społeczności, skupionej wokół lokalnych organizacji, wzmacnia poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”. Tym samym realizacja operacji zmotywowała mieszkańców wsi do aktywnego współdziałania, na rzecz własnej społeczności. Przyczyniła się do włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, podejmowania współpracy, zrzeszania się. Efektem długofalowym realizacji operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, co jest niezwykle istotne w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Beneficjent Województwo Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Tel: 56 621 59 12
WWW: kujawsko-pomorskie.ksow.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: kwiecień 2016 - październik 2016
Zasięg wojewódzki - kujawsko-pomorskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
192 372,79
w tym środki z UE:
122 406,82
z budżetu państwa:
69 965,97
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009