Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Smart and Competitive Rural Areas

Temat konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich bezpośrednio wiąże się z następującymi trzema priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Prace grup tematycznych skupiają się na następujących podtematach:

1. Łańcuchy dostaw żywności i napojów - Food and Drink Supply Chains

Celem grupy tematycznej ENRD jest koncentrowanie się na strategiach i dostępnych narzędziach ułatwiających ekonomiczną konkurencyjność różnych typów obszarów wiejskich przy równoczesnym zachowaniu ich naturalnych zasobów i społecznej spójności.

Informacja z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 24.02.2016 r. w Brukseli - pobierz

Informacja z seminarium „Forging the Links - Connnecting RDP Support to the Food & Drink Supply Chain”, które miało na celu zmaksymalizowanie wpływu programów rozwoju obszarów wiejskich na wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw w dostępie do rynków rolnych, 26.05.2016 r. Bruksela - pobierz informację, pobierz notatkę, obejrzyj film

Inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw żywności i napojów, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, nr 22 - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie:

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/food-and-drink-supply-chains_en

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Rural Businesses

Celem grupy jest próba odpowiedzi na pytanie jak wspierać i promować konkurencyjny i ekonomicznie prężny biznes zdolny do tworzenia miejsc pracy na wsi. Praca grupy skupi się na następujących zagadnieniach: nowe trendy i innowacyjne pomysły dla biznesu na obszarach wiejskich, wsparcie biznesu poprzez tworzenie sieci powiązań, dostęp do informacji, umiejętności i dostęp do wiedzy jak również cyfryzacja jako narzędzie służące usprawnieniu biznesu na wsi. Zadaniem grupy jest także zbieranie przykładów i pomysłów, które mogą być wykorzystane w ulotce (factsheet), publikacji, w opracowaniu dobrych praktyk czy studium przypadku prezentowanym podczas spotkania.

Informacja z I spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 13.10.2016 r. w Brukseli – pobierz

Informacje z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 30.11.2016 r. w Brukseli – pobierz, pobierz

Notatka z seminarium „Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie” w ramach grupy tematycznej, które odbyło się 30 marca 2017 r. w Brukseli - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie: http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/rural-businesses_en


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009